What is your brand color?

DUTCH BELOW—-

Color psychology for marketing and brands
What feeling do you get from the color yellow?

Does it make you happy?
Does it excite you?
Does it remind you of the sun?

We may not always notice it, but colors do a lot to a human being. They give you a certain association, feeling or meaning. Isn’t it strange that in many cases, when it comes to brand design, people actually often go with “oh go green, I like that color” without any further thought behind it, while green does have some strong associations. It’s often used for things related to freshness, health, nature, tranquility and sustainability.

In this blog I want to make you aware of the use of color in your brand design. If you’re just starting out, lucky you, you can still go any way you want.

Ready for some tips on color, for your logo, website or other content?

How important is color?
I’ve got the following facts from Kissmetrics‘ infographic. It teaches us that:

 • 80% of brand recognition depends on color
 • 42% of customers form their opinion about a website on design alone
 • 93% of customers put visual display and color above all other factors when it comes to shopping.

So colors do determine how we experience or receive something. For example, Karen Leland of Sterling Marketing group also mentions this in her newsletter:

 • 94% of the respondents indicated that color on a website determines the first impression.
 • And 90% of first impressions from potential buyers are based on color alone

How do you determine the color for your brand?
The numbers don’t lie. The color for your logo or other design is important. To determine which color suits your brand, 2 things are important to know.

 1. What does your brand stand for? What do you want to communicate? What are your values
 2. What kind of meanings or associations do people generally attach to a certain color?

I assume that you have an answer to question 1 (if not, give me a call I’ll help you with that), question 2 can be answered with the following information

Meanings of color
In short, we have the following associations with these colors:
Red – Exciting/passion, and often used for big sales. Coca-Cola, for example, makes use of this.
Pink – Feminine/young/romantic. Think Victoria’s Secret. (Or De Dames Van Hurkmans, see below)
Orange – Friendly/enthusiasm, Nickelodeon, for example.
Yellow – Optimism.
Green – Fresh/healthy, but also money.
Blue – Reliable/responsible and safe. Zerocopter, for example.
Black – Luxury/security. Any high end beauty brand.
Brown – Reliable/earth/outside.
White (and greyish) – Pure/clean/nothing to hide.
Purple – Imaginative/wise/spiritual.

Examples of colors used correctly
We can fill in big names for some colors, but I want to highlight two smaller companies that have chosen their color strategically. The Ladies of Hurkmans (DDVH, you don’t have to speak Dutch to see what they’ve done) and Zerocopter. DDVH radiates femininity and is always operates with the female target group in mind. They are a car garage specifically aimed at women. 
Zerocopter has the important task of checking whether your website is resistant to hackers. They couldn’t have picked a better color than blue.

Colors
Colors will get out of fashion at some point. What was hip 10 years ago is not necessarily hip today. But the advantage of colors is that you can choose to make them brighter or softer. Adapting them takes relatively little time when you want to refresh your brand. Use this blog and choose the color(s) for your brand story.

Are you ready for a (re)brand? Schedule a meeting with me so I can help you make the right choices!

P.S. Disney does it too.
The people who know me will probably have a smile on their faces by now – because I’m a sucker for Disney; the king of storytelling. Of course it doesn’t surprise you that colors play a big role in storytelling. Disney is of course very aware of this. Check out this picture of their Disney character. Love it!

Image is from this website: https://venngage.com/blog/disney-villains/

Kleurenpsychologie voor marketing en merken
Welk gevoel krijg jij van de kleur geel?

Word je er blij van?
Word je er enthousiast van?
Doet het je denken aan de zon?

We hebben het misschien niet altijd in de gaten, maar kleuren doen een mens veel. Ze geven je een bepaalde associatie, gevoel of een betekenis. Gek eigenlijk dat er in veel gevallen qua brand design vaak gekozen wordt voor “oh doe maar groen, dat staat het mooist” zonder verder achterliggende gedachte, terwijl groen wel degelijk een betekenis heeft. Het wordt vaak gebruikt voor associaties als vers, gezond, natuur, rust en duurzaam.

In deze blog wil ik je bewust maken van het kleurgebruik in jouw brand design. Als je net begint, prijs je dan gelukkig, jij kunt nog alle kanten op. 

Klaar voor wat tips over kleur, voor je logo, website of andere content? 

Hoe belangrijk is kleur?
De volgende feiten heb ik uit de infographic van Kissmetrics. Het leert ons dat:

 1. Merkherkenning 80% van kleur afhangt
 2. 42% van klanten hun mening over een website ophangen aan design alleen
 3. 93% van klanten visuele vertoning en kleur boven alle andere factoren zetten als het gaat om shoppen.

Kleuren bepalen dus wel degelijk hoe we iets ervaren of ontvangen. Zo geeft Karen Leland van Sterling Marketing group in haar nieuwsbrief bijvoorbeeld ook aan:

 • In een onderzoek gaf 94% van de respondenten aan dat kleur op een website de eerste indruk bepaald
 • En 90% van eerste indrukken van potentiële kopers zijn gebaseerd op kleur alleen


Hoe bepaal je de kleur voor je merk?
De cijfers liegen er niet om. De kleur voor je logo of ander design is belangrijk. Om te bepalen welke kleur bij je merk past, zijn 2 dingen belangrijk om te weten.

 1. Waar staat je merk voor? Wat wil je communiceren? Wat zijn je waarden?
 2. Wat voor betekenissen hangen mensen over het algemeen aan een bepaalde kleur?

Ik ga er even vanuit dat je antwoord op hebt op vraag 1 (zo niet, geef mij een belletje ik help je erbij), vraag 2 kunnen we beantwoorden met de volgende informatie

Betekenissen van kleur
Kort gezegd hebben we de volgende associaties bij deze kleuren:
Rood – Opwinding/opwekkend, en vaak gebruikt voor big sales. Coca-Cola maakt hier bijvoorbeeld gebruik van.
Roze – Vrouwelijk/jong/romantisch. Denk aan Victoria’s Secret. (Of De Dames Van Hurkmans zie verderop)
Oranje – Vriendelijk. Nickelodeon bijvoorbeeld.
Geel – Optimisme.
Groen – Fris/gezondheid/kalmte, maar ook geld.
Blauw – Betrouwbaar/verantwoordelijk en veilig. Bijvoorbeeld Zerocopter.
Zwart – Luxe/zekerheid.
Bruin – Betrouwbaar/aarde/buiten.
Wit (en grijzig) – Puur/rein/niets te verbergen.
Paars – Fantasierijk/Wijs.

Voorbeelden van kleuren op de juiste manier gebruikt
We kunnen voor sommige kleuren grote namen invullen, maar ik wil een tweetal kleinere bedrijven uitlichten die hun kleur strategisch hebben kozen. De Dames Van Hurkmans (DDVH) en Zerocopter. DDVH straalt één en al vrouwelijkheid uit en ís er ook voor de vrouw. Zij zijn een autogarage specifiek gericht op de vrouw. En houdt daarbij rekening met al haar services.
Zerocopter heeft als belangrijke taak te checken of jouw website bestand is tegen hackers. Een betere kleur dan blauw hadden ze niet kunnen kiezen.

Kleurentinten
Kleuren raken ook weer uit de mode. Wat 10 jaar geleden hip was, is vandaag niet per definitie hip. Maar het voordeel van kleuren is dat je ervoor kunt kiezen om ze feller of zachter te maken. Aanpassen kost dan relatief weinig tijd wanneer je jouw merk wil opfrissen. Maak gebruik van deze blog en kies de kleur(en) bij jouw merkverhaal.

Ben jij klaar voor een (re)brand? Plan een gesprek met mij in zodat ik je kan helpen de juiste keuzes te maken!


P.S.
Disney doet het ook.
De mensen die mij kennen zullen nu vast een glimlach op hun gezicht krijgen – want ik ben een sucker for Disney; de king onder de storytellers. Natuurlijk verbaast het je niet dat kleuren een grote rol hebben in storytelling. Disney is zich hier uiteraard heel bewust van. Check dit plaatje over hun Disney character maar eens. Love it!

Image is from this website: https://venngage.com/blog/disney-villains/

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Close Menu