Privacy Policy

Algemene voorwaarden
Transformative Branding Program
Zorro Branding
November 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Transformative Branding Program (of anders genoemd) met als belangrijk verschil met andere programma’s het deel dat in het buitenland zal plaatsvinden.
1.2 Zorro Branding is niet gebonden aan algemene voorwaarden waarvan opdrachtgever zich bedient, zulks tenzij Zorro Branding deze algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Zorro Branding en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling(en) overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De afnemer is verplicht Zorro Branding schriftelijk te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de afnemer die kende of behoorde te kennen.
2.2 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de overeenkomst vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Artikel 3. Rechten voor publiciteit
3.1 Zorro Branding heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om uitspraken over het brandingprogramma en foto’s met herkenbaar portret van afnemer te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 Indien de contactpersonen die uit naam van de opdrachtgever communiceren en handelen middels kanalen van de opdrachtgever, zoals via zijn e-mailaccounts, telefoon- en/of faxnummers, of op zijn briefpapier, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever om er zelf zorg voor te dragen dat diegenen gerechtigd zijn om beslissingen te nemen, wijzigingen door te voeren en/of overeenkomsten te bekrachtigen. Zorro Branding behoudt zich het recht er vanuit te kunnen gaan dat de opdrachtgever ermee instemt dat degene via wie de communicatie loopt daartoe gerechtigd is, dan wel dat diegene verantwoording dient af te leggen bij degenen die dat recht hebben.
4.2 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een afnemer er een wijziging van prijzen optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4.3 Zorro Branding is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4.4 Zorro Branding is gerechtigd reiskosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5. Rechten en plichten
5.1 Zorro Branding levert de overeengekomen diensten goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst.
5.2 Zorro Branding heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.
5.3 Zorro Branding biedt als ondernemer de dienst in de vorm van een brandingsprogramma aan waarvan een deel in het buitenland plaats vindt. Zorro Branding is in geen geval een reisorganisatie en tracht dat ook niet te zijn. Deelnemer aan het programma is zelf volledig verantwoordelijk voor het regelen van reistickets, visum, verzekeringen en inentingen. Zorro Branding voorziet enkel in het programma en de verblijfplaats en houdt zich niet verantwoordelijk voor enige schade, diefstal of anderszins. 

Artikel 6. Rechten en plichten van de afnemer
6.1 De afnemer stelt Zorro Branding in de gelegenheid de zaken aan te leveren dan wel het werk te verrichten.
6.2 De afnemer draagt het risico voor het tijdig aanleveren of regelen van benodigde informatie, materialen en documenten.

Artikel 7. De betaling  
7.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling middels factuur en omvat bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Zorro Branding aangegeven bankrekening binnen de betalingstermijn van 30 dagen. Betaling geschied door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Indien afnemer in overeenstemming met Zorro Branding een andere betalingsovereenkomst in de vorm van termijnen heeft getroffen, is dit geldig en ontvangt afnemer deelfacturen.
7.2 De afnemer is verplicht binnen 30 dagen na aflevering van factuur het gefactureerde bedrag over te maken op de op de factuur genoemde bankrekening.
Niet-tijdige betaling
7.3 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Zorro Branding nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Hij ontvangt een herinnering. Alsook hieruit geen betaling volgt binnen 30 dagen is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Zorro Branding gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW.
7.4 De afnemer is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8. De annulering
8.1 Bij annulering van de overeenkomst voor specifiek het Transformative Branding Program (of anders genoemd) is de afnemer ten tijde van 180 dagen vóór de reisdatum verplicht 75% van het verschuldigd bedrag te betalen. Annuleert de deelnemer 179 dagen of korter voor vertrek, is afnemer verplicht het volledige bedrag te betalen aan Zorro Branding, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Ingeval van overmacht, zijnde een niet-toerekenbare tekortkoming van Zorro Branding in de nakoming van haar verplichtingen, heeft Zorro Branding het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zorro Branding is in geval van opschorting of ontbinding in geval van overmacht nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of garantie jegens opdrachtgever en / of derde(n).
9.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Zorro Branding ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Zorro Branding afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Zorro Branding voldoet, tenzij zulks aan Zorro Branding verwijtbaar is.
9.3. Zorro Branding is gerechtigd in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet-ontbonden gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren.

Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of geleverde zaken moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, bij ons worden ingediend tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1 Het is de afnemer niet toegestaan enig recht uit een met Zorro Branding gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2 Wanneer de afnemer een product of dienst van Zorro Branding heeft afgenomen, wordt die automatisch met gedeeld e-mailadres toegevoegd aan de e-maillist voor Zorro Branding’s nieuwsbrief. Uitschrijven is ten alle tijden mogelijk.
11.3 Op de overeenkomst tussen Zorro Branding en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.